martes, 27 de mayo de 2008

Convocatoria PALE per al professorat d'Educació Infantil

Convocatòria de un curs de formació del professorat, dins del Programa de Suport a l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües Estrangeres, PALE, per al curs 2008-09, dirigit al professorat d'Educación Infantil de la Comunitat Valenciana. Programa cofinançat pel Ministeri d'Educació i Ciència.

La Direcció General de Personal disposa:

Primer
Objecte: La present convocatòria té com a objecte facilitar la formació del professorat d’educació infantil en competència didàctica i lingüística en Anglès. Es convoquen 160 places per a participar en un itinerari formatiu complet de 200 hores, que es desenrotllarà en tres fases:
1. Fase A:
- Juliol intensiu.- Del 30 de juny fins el 17 de juliol i d'una duració de 36 hores, 12 hores setmanals de dilluns a dijous en sessions de 3 hores diaries, i la concreció de la qual la trobàreu en els CEFIREs, a fi d'actualitzar continguts i aspectes lingüístics.
- Setembre / juny.- Del 15 de setembre 2008 fins juny 2009, amb una duració de 64 hores en sessions setmanals de 2 hores, per tal de tractar continguts metodològics i lingüístics.
2. Formació metodològica i d'immersió lingüística de dos setmanes de duració (equivalent a 50 hores) durant el mes de juliol o agost en el Regne Unit o Irlanda.
3 Curs d'actualització didàctica, tindrà lloc en els CEFIRE a partir de setembre del 2009, de 50 hores de duració, en la llengua objecte del programa per a reflexió-consolidació dels coneixements adquirits en les fases anteriors, foment del treball cooperatiu i elaboració de materials a fi que es puga incorporar tot això a la pràctica quotidiana.

Llocs de realització dels cursos:
Els cursos es realitzaran en els CEFIRE d’Alacant. Alzira, Castelló, Elx, Gandia, Godella, Sagunt, Torrent i València.
Segon
Destinataris: La present convocatòria PALE va dirigida al professorat d’Educació Infantil que presta serveis en el segon cicle d’esta etapa en centres públics, centres privats concertats i de titularitat municipal
Tercer
Els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:
1. Professorat especialista en Educació Infantil que presta serveis en el segon cicle d’esta etapa.
2. El professorat que presta serveis en centres privats concertats i de titularitat municipal haurà d’acreditar, mitjançant una certificació del director del centre, que és professor especialista en Educació Infantil i que en el centre presta serveis en el segon cicle d’esta etapa.
Quart
A.- Continguts:
- Adquirir les competències necessàries per a tindre un nivell d'expressió i comprensió de l'anglès que permeta donar un bon model a l'alumnat d'Infantil.
- Conèixer les rutines possibles que es poden treballar a l'aula cada dia cinc minuts.
- Utilitzar amb propietat les estructures quotidianes de llenguatge d'aula.
- Adquirir tècniques per a oferir un input lúdic i motivador a l'alumnat d'infantil, com ara, cançons, contes, rimes...
- Conèixer tècniques per a introduir vocabulari nou i per a reciclar el que ja tenen.
- Aprendre algunas nocions sobre com aprenen els xiquets menuts; (només comprendran i produiran per repetició).
- Conèixer la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per a tindre en conte la resta del currículum en les classes d'anglès; i la metodologia per tasques (Task-based learning).
- Adequar estratègies d'aprenentatge a l'etapa.
- Establir uns criteris d'avaluació que possibiliten la integració de l'alumnat en la cultura de l'autoavaluació.
- Utilitzar les noves tecnologies com a recurs motivador i útil.
Quint
Sol·licituds, forma, lloc i termini de presentació:
1) Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran de realitzar la sol·licitud, indicant el CEFIRE de realització (màxim dos preferències) mitjançant la pàgina web del Servici de Formació del Professorat (Conselleria d’Educació). El termini d’inscripció és des del dimarts 27 de maig fins el 22 de juny. Les admissions de les sol·licituds serà per ordre d’inscripció en la web. Es publicarà, el dia 23 de juny en la mateixa web, la llista provisional d’admesos. Hi haura de termini fins el dia 26 de juny per confirmar per part dels inscrits la seua l’assistència, en la mateixa web. El dia 27 de juny es faran públiques les llistes definitives d’admesos.
2) Els documents necessaris per a acreditar la situació professional i la prestació de serveis es realitzarà en el CEFIRE corresponent una vegada publicada la llista definitiva.
Sext:
Condicions de participació i certificació.
Els professors seleccionats es comprometen a la realització de l'itinerari en la seua totalitat. El professorat que, no trobant-se en el cas anteriorment descrit, no complete alguna activitat de l'itinerari, perdrà el dret tant a la certificació com a l'assistència a la resta del programa.
Per a tindre dret a la certificació serà requisit ineludible l'assistència com a mínim al 85% de les activitats programades en cada una de les fases, que se celebren en els CEFIREs de referència.
Els CEFIREs emetran els certificats corresponents a les persones participants en el programa.

Sèptim:
Condicions econòmiques
1) Les activitats seran finançades per la Conselleria d'Educació i pel Ministeri d'Educació i Ciència en virtut del conveni de col·laboració per a tal fi, establit a l'empar de l'article 157 de la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació de 3 de maig.
2) Per a les activitats en l'estranger, la Conselleria d'Educació acordarà amb l'organisme acadèmic corresponent, la docència, activitats culturals, manutenció i allotjament dels professors participants. En el mencionat curs, l'allotjament, sempre que siga possible, serà en residència universitària o semblant. En cas contrari, l'organització del mateix pot proporcionar allotjament en famílies per a facilitar la immersió lingüística i cultural. Les despeses del curs d'immersió lingüística en l'exterior, seran sufragades per la Conselleria d'Educació, a càrrec de l'assignació econòmica derivada del conveni subscrit entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Valenciana.
València, a 21 de maig del 2008. Servei de Formació del Professorat.

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger