jueves, 29 de mayo de 2008

Cumplimos un año

El pasado 30 de mayo de 2007 se iniciaba el blog de la Asesoría de Ámbito Lingüístico del CEFIRE de Elda.
Desde entonces me he propuesto informar de aquellas convocatorias que han llegado hasta aquí relacionadas con las áreas de lenguas, programas europeos, interculturalidad y desarrollo de las TIC en referencia a ellas. Así mismo, el blog ha intentado recoger necesidades, proponer recursos y dar la mayor difusión posible a la formación que hemos podido desarrollar desde el CEFIRE o que, como asesor, he tenido ocasión de recibir.
A todas las personas que habéis colaborado en el blog o lo habéis consultado en alguna ocasión, muchas gracias por vuestra confianza. Espero que pueda seguir ofreciendo un servicio cada vez de mayor calidad y más ajustado a vuestras demandas.

miércoles, 28 de mayo de 2008

Teatro y educación

La asesoría ha recibido un mensaje de Forum Theatre & Education con información sobre las propuestas didáctico-teatrales en inglés que sus compañías realizarán en el curso 2008-2009, en particular, en Elda los días 23 y 24 de enero de 2009.
Si queréis información sobre estas representaciones, sus precios, los materiales didácticos que las acompañan o la posibilidad de desarrollar una representación en el propio centro, podéis contactar con FTE en el 963155391 o en la web http://www.forumteatro.com/

martes, 27 de mayo de 2008

Convocatoria PALE per al professorat d'Educació Infantil

Convocatòria de un curs de formació del professorat, dins del Programa de Suport a l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües Estrangeres, PALE, per al curs 2008-09, dirigit al professorat d'Educación Infantil de la Comunitat Valenciana. Programa cofinançat pel Ministeri d'Educació i Ciència.

La Direcció General de Personal disposa:

Primer
Objecte: La present convocatòria té com a objecte facilitar la formació del professorat d’educació infantil en competència didàctica i lingüística en Anglès. Es convoquen 160 places per a participar en un itinerari formatiu complet de 200 hores, que es desenrotllarà en tres fases:
1. Fase A:
- Juliol intensiu.- Del 30 de juny fins el 17 de juliol i d'una duració de 36 hores, 12 hores setmanals de dilluns a dijous en sessions de 3 hores diaries, i la concreció de la qual la trobàreu en els CEFIREs, a fi d'actualitzar continguts i aspectes lingüístics.
- Setembre / juny.- Del 15 de setembre 2008 fins juny 2009, amb una duració de 64 hores en sessions setmanals de 2 hores, per tal de tractar continguts metodològics i lingüístics.
2. Formació metodològica i d'immersió lingüística de dos setmanes de duració (equivalent a 50 hores) durant el mes de juliol o agost en el Regne Unit o Irlanda.
3 Curs d'actualització didàctica, tindrà lloc en els CEFIRE a partir de setembre del 2009, de 50 hores de duració, en la llengua objecte del programa per a reflexió-consolidació dels coneixements adquirits en les fases anteriors, foment del treball cooperatiu i elaboració de materials a fi que es puga incorporar tot això a la pràctica quotidiana.

Llocs de realització dels cursos:
Els cursos es realitzaran en els CEFIRE d’Alacant. Alzira, Castelló, Elx, Gandia, Godella, Sagunt, Torrent i València.
Segon
Destinataris: La present convocatòria PALE va dirigida al professorat d’Educació Infantil que presta serveis en el segon cicle d’esta etapa en centres públics, centres privats concertats i de titularitat municipal
Tercer
Els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:
1. Professorat especialista en Educació Infantil que presta serveis en el segon cicle d’esta etapa.
2. El professorat que presta serveis en centres privats concertats i de titularitat municipal haurà d’acreditar, mitjançant una certificació del director del centre, que és professor especialista en Educació Infantil i que en el centre presta serveis en el segon cicle d’esta etapa.
Quart
A.- Continguts:
- Adquirir les competències necessàries per a tindre un nivell d'expressió i comprensió de l'anglès que permeta donar un bon model a l'alumnat d'Infantil.
- Conèixer les rutines possibles que es poden treballar a l'aula cada dia cinc minuts.
- Utilitzar amb propietat les estructures quotidianes de llenguatge d'aula.
- Adquirir tècniques per a oferir un input lúdic i motivador a l'alumnat d'infantil, com ara, cançons, contes, rimes...
- Conèixer tècniques per a introduir vocabulari nou i per a reciclar el que ja tenen.
- Aprendre algunas nocions sobre com aprenen els xiquets menuts; (només comprendran i produiran per repetició).
- Conèixer la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per a tindre en conte la resta del currículum en les classes d'anglès; i la metodologia per tasques (Task-based learning).
- Adequar estratègies d'aprenentatge a l'etapa.
- Establir uns criteris d'avaluació que possibiliten la integració de l'alumnat en la cultura de l'autoavaluació.
- Utilitzar les noves tecnologies com a recurs motivador i útil.
Quint
Sol·licituds, forma, lloc i termini de presentació:
1) Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran de realitzar la sol·licitud, indicant el CEFIRE de realització (màxim dos preferències) mitjançant la pàgina web del Servici de Formació del Professorat (Conselleria d’Educació). El termini d’inscripció és des del dimarts 27 de maig fins el 22 de juny. Les admissions de les sol·licituds serà per ordre d’inscripció en la web. Es publicarà, el dia 23 de juny en la mateixa web, la llista provisional d’admesos. Hi haura de termini fins el dia 26 de juny per confirmar per part dels inscrits la seua l’assistència, en la mateixa web. El dia 27 de juny es faran públiques les llistes definitives d’admesos.
2) Els documents necessaris per a acreditar la situació professional i la prestació de serveis es realitzarà en el CEFIRE corresponent una vegada publicada la llista definitiva.
Sext:
Condicions de participació i certificació.
Els professors seleccionats es comprometen a la realització de l'itinerari en la seua totalitat. El professorat que, no trobant-se en el cas anteriorment descrit, no complete alguna activitat de l'itinerari, perdrà el dret tant a la certificació com a l'assistència a la resta del programa.
Per a tindre dret a la certificació serà requisit ineludible l'assistència com a mínim al 85% de les activitats programades en cada una de les fases, que se celebren en els CEFIREs de referència.
Els CEFIREs emetran els certificats corresponents a les persones participants en el programa.

Sèptim:
Condicions econòmiques
1) Les activitats seran finançades per la Conselleria d'Educació i pel Ministeri d'Educació i Ciència en virtut del conveni de col·laboració per a tal fi, establit a l'empar de l'article 157 de la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació de 3 de maig.
2) Per a les activitats en l'estranger, la Conselleria d'Educació acordarà amb l'organisme acadèmic corresponent, la docència, activitats culturals, manutenció i allotjament dels professors participants. En el mencionat curs, l'allotjament, sempre que siga possible, serà en residència universitària o semblant. En cas contrari, l'organització del mateix pot proporcionar allotjament en famílies per a facilitar la immersió lingüística i cultural. Les despeses del curs d'immersió lingüística en l'exterior, seran sufragades per la Conselleria d'Educació, a càrrec de l'assignació econòmica derivada del conveni subscrit entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Valenciana.
València, a 21 de maig del 2008. Servei de Formació del Professorat.

lunes, 26 de mayo de 2008

I Congrés Internacional d’Interacció Comunicativa i Ensenyament de Llengües

18-20 de setembre de 2008
Unversitat de València. Escola de Magisteri “Ausiàs March” c/ Alcalde Reig, 8

Des de la perspectiva de la interacció verbal, i des de la necessitat d'adequar l'activitat docent a les exigències d’una societat multilingüe, el Congrés pretén estimular la investigació i la innovació acollint les aportacions sobre l'ensenyament de les distintes llengües i en qualsevol de les etapes de l'itinerari educatiu. La seua ambició és servir de punt de trobada a les diferents línies de treball i inquietuds que pugnen per dilucidar tant la matèria d'estudi com la intervenció del professor a l'aula i els estils d’aprenentatge dels alumnes.

Les àrees de treball inicialment previstes són les següents:
Interacció i ensenyament de llengües. La perspectiva dels gèneres discursius
Plurilingüisme i heteroglòssia: diversitat de llengües i diversitat en la llengua
Dissenys curriculars i Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües
Didàctica integrada de les llengües
Literacitat crítica
Programació per tasques, projectes i seqüències didàctiques
Interacció i ús educatiu de les TIC

S’accepten propostes de comunicació que versen sobre qualsevol dels temes del congrés. La proposta de comunicació haurà d’anar acompanyada d’un resum d’una extensió entre 800 i 1000 paraules. Haurà de remetre's abans del 20 de juny del 2008 a
mailto:interac@uv.es . La seua acceptació es comunicarà abans del 30 de juny del 2008. L’exposició oral tindrà una duració màxima de vint minuts amb un debat posterior.
Informació:
http://www.uv.es/interac/index.wiki Inscripció: http://www.uv.es/interac/cat/InsCripcion.html

viernes, 23 de mayo de 2008

Juvenes Translatores 2008

En noviembre de 2008 dará comienzo una nueva edición, la segunda, de este concurso de traducción, esta vez para estudiantes nacidos en 1991.

Se invitará a los centros de enseñanza de toda Europa a solicitar su inscripción, en la web de Juvenes Translatores
http://ec.europa.eu/translation/contest/index_es.htm, entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre de 2008. Después del 20 de octubre se sortearán los centros que podrán participar en el concurso, a los que se invitará a continuación a inscribir hasta cuatro alumnos antes del 12 de noviembre de 2008.

Los textos originales del concurso estarán escritos por traductores de la Comisión. Los concursantes elegirán libremente un par de lenguas de entre las 23 lenguas oficiales de la UE, siendo aconsejable que traduzcan a su lengua materna o aquélla que dominen mejor.

jueves, 22 de mayo de 2008

XI Curs de Formació sobre l'Ús Vehicular de Llengües en el Sistema Educatiu Valencià

Palau de Congressos de València
IES Benicalap
De l'1 al 4 de juliol de 2008

L’activitat formativa va adreçada a professorat en actiu o en borsa de treball i l’admissió dels participants es farà per orde d’inscripció.

Cada participant s’ha de matricular en un curs del bloc A i en un altre del bloc B. També cal matricular-se en una comunicació del bloc A i en una altra del B. (Consulteu el contingut de cada activitat a la pàgina web del SEDEV).

La sol·licitud d’admissió s’ha de gestionar per Internet a l’adreça indicada. Allí es detalla el contingut de cada activitat i el procés a seguir per aconseguir una correcta inscripció. La Conselleria d’Educació remetrà per correu un certificat d’assistència de 25 crèdits als qui hagen assistit, com a mínim, al 85% de la duració total de l’XI Curs.

Inscripció entre el 26 de maig i el 6 de juny.
http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/cursem.htm
Informació i programa d'activitats

miércoles, 21 de mayo de 2008

Primavera de Europa

La Asesoría de Ámbito Lingüístico del CEFIRE es también la de referencia para el Programa de Aprendizaje Permanente (programas europeos). Por ello os presentamos una página interesante para desarrollar esta temática. Primavera de Europa es una iniciativa anual con el objetivo de animar a los centros escolares a dedicar uno o varios días de su calendario a organizar distintos actos para debatir, relacionarse y reflexionar acerca de cuestiones europeas. La Primavera de Europa es una oportunidad única para que los jóvenes expresen sus opiniones y hagan oir sus voces en Europa. Los centros escolares de Europa y los de todo el mundo están invitados a visitar la página web de Primavera de Europa 2008 y a inscribir allí sus datos y los de su centro.

Una vez inscritos, tendrán acceso a todos los recursos, noticias, podcast, actividades, concursos, chats, etc. que pone a disposición este portal.
http://www.springday2008.net/ww/es/pub/spring2008/about.htm

martes, 20 de mayo de 2008

Campaña de Formación en Coeducación

Desde el Área de Mujer de la Diputación Provincial de Alicante y en colaboración con el Ayuntamiento de Elda, se van a llevar a cabo unas Jornadas Informativas en trono a la 8ª Campaña de Formación en Coeducación. Éstas se dirigirán, entre otros colectivos, al profesorado de primaria y secundaria. Durante las jornadas, se presentará y entregará el manual publicado por la Diputación. “Teoría y Práctica de la Coeducación”.


Las Jornadas tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de junio en el Centro Cívico y Juvenil de Elda (Plaza de la Ficia s/n) de 16.30 a 19.30 horas. Las hojas de inscripción deben remitirse antes del 29 de mayo bien personalmente, en el centro social Severo Ochoa, bien por fax, al 965395699, o por correo electrónico a lpla@elda.es. Para cualquier duda os podéis poner en contacto con la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad en el anterior correo electrónico o en el teléfono 966989234/ 965380402 ext. 1415.

lunes, 19 de mayo de 2008

Fallados los premios II Premio Espiral edublogs 08

El primer premio en la categoría de blogs de profesorado Re(paso) de lengua http://repasodelengua.blogspot.com/ , corresponde a una de las áreas de interés de éste y es mantenido por un profesor de lengua y literatura de nuestra Comunidad. Podéis consultar la lista de ganadores en:
http://edublogs08.ciberespiral.net/2008/05/15/ii-premio-espiral-edublogs-08-2/

miércoles, 14 de mayo de 2008

Jornada sobre el PAP en Villena

Ayer tuvo lugar la última sesión informativa sobre el PAP en el CP Ruperto Chapí de Villena. Comenzamos con una presentación a cargo de María José Román extrapelx@edu.gva.es , asesora del CEFIRE de Elx, sobre las posibilidades de formación continua en el marco del PAP, más concretamente dentro de Comenius. Seguimos con una experiencia en el campo de los hermanamientos escolares eTwinning, por parte de Carmen Valero, del CP El Castillo de Aspe. Terminamos con otra experiencia relativa a Visitas de Estudios.

La presentación general sobre eTwinning que también proyectamos, está disponible desde un enlace en la noticia del día 30 de abril de este blog.lunes, 12 de mayo de 2008

Universitat d'Alacant. Cursos d'estiu 2008

Curs: Nous reptes en el tractament del valencià com a segona llengua. El model oral. La integració de llengües i continguts.
Del 21/07/2008 al 25/07/2008
Lloc: Campus de la Universitat d'Alacant. Aulari I.
Durada: 30 hores.
Directora:Sandra Montserrat Buendia
Secretari:Vicent Brotons Rico
L’objectiu fonamental del curs és donar a conéixer noves eines i metodologies en el tractament del valencià com a segona llengua, d’una banda, en relació amb la fonètica i, de l’altra, en relació amb la integració de llengües i continguts, precisament, dos aspectes poc prioritzats tradicionalment en l’àmbit escolar i sobre els quals, actualment, es comença a treballar amb intensitat.
Objectius:
a) Reflexionar sobre el nivell fonètic dels estudiants.
b) Reflexionar sobre les dificultats del tractament de la fonètica a l’aula de primària i secundària.
c) Donar a conéixer les TIC que permeten millorar la fonètica a l’aula.
d) Practicar i aprendre a usar didàcticament el programa FONET.
e) Reflexionar sobre la necessitat d’aprendre la L2 mitjançant els continguts d’altres àrees o assignatures.
f) Conéixer la proposta metodològica entorn de la integració de llengües i continguts.
g) Analizar i aprendre a usar materials didàctics elaborats des de la perspectiva d’integració de llengües i continguts.

ELS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ D'AQUEST CURS ESTAN RECONEGUTS PEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER AL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ I EL DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ.
Més informació: http://univerano.ua.es/va/curso.asp?id=109

viernes, 9 de mayo de 2008

miércoles, 7 de mayo de 2008

Debate sobre “Inmigración y enfoque cultural en la enseñanza de segundas lenguas en Europa”

Durante el año 2001, Año Europeo de las Lenguas, la Comisión Europea y el Consejo de Europa programaron acciones para promocionar la diversidad lingüística y el aprendizaje de lenguas.
El Centro Virtual Cervantes contribuyó a esta celebración con el lanzamiento de un espacio informativo y una serie de debates abiertos con la colaboración de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el Centro de Profesores y Recursos de Latina-Carabanchel de Madrid y el Departamento de Programas Europeos del Instituto Cervantes. El debate es un foro de discusión en Internet del Centro Virtual Cervantes que cuenta con más de 4000 mensajes publicados y la página recibe cerca de 2000 consultas al mes.

El objetivo del debate es poner a disposición de todos aquellos que de una manera u otra están relacionados con el fenómeno de la inmigración y la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes un lugar de encuentro y un espacio abierto para la reflexión y el intercambio de experiencias, propuestas y opiniones.

El debate pretende ser también una fuente de información para los profesores y formadores y ofrece, además de una larga lista de especialistas en la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes, una guía de recursos didácticos —un mensaje en el que se recogen reseñas de materiales publicados, información sobre manuales y textos de formación del profesorado, materiales complementarios y específicos, materiales para estudiantes de determinadas nacionalidades y recursos disponibles en Internet— y un tablón de anuncios que se actualiza semanalmente con información sobre congresos, encuentros, cursos, publicaciones y proyectos.

La participación en el debate es abierta, basada en web, y se modera a través de tres expertos en la materia. Podéis acceder a él desde:
http://cvc.cervantes.es/obref/inmigracion/debate/

lunes, 5 de mayo de 2008

Aviso sobre el PAP

Se nos comunica que por problemas técnicos, la OAPEE ha ampliado el plazo de solicitud de "Visitas de Estudio" hasta el 16 de mayo. Más información: http://www.edu.gva.es/eva/es/pap/inno/inno_cv08.htm

Novedades del Boletín Educared

El último boletín de Educared ofrece diversas noticias de interés para el profesorado del área. Entre ellas, la posibilidad de inscribirse en los cursos on-line relacionados con el uso de TIC en el aula http://www.educvirtual.info/aprofor/.
También aparece la reseña de una wiki con vocabulario de francés:
http://es.wikibooks.org/wiki/Categoría:Vocabulario_de_francés.
Se trata de una web de Wikilibros que agrupa vocabulario de todo tipo por categorías y que pertenece a un curso de francés accesible en la dirección:
http://es.wikibooks.org/wiki/Francés/Contenido
Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger