jueves, 29 de noviembre de 2007

Convocatòria PAP 2008La informació relativa a la convocatòria de 2008 del Programa d’Aprenentatge Permanent (Programes europeus) s'incorporarà a les següents pàgines web de la Conselleria d'Educació:

PAP. Normativa 2008:
http://www.edu.gva.es/eva/es/pap/inno/inno_cv08.htm
Erasmus (Ensenyament superior, cicles formatius de grau superior):
http://www.edu.gva.es/eva/es/pap/eres/eras_inicio.htm
Leonardo da Vinci (Formació Professional):
http://www.edu.gva.es/eva/es/pap/ldv/ldv_inicio.htm
Programa d'Aprenentatge Permanent (Comènius, Grundtvig, Visites d'Estudi): http://www.edu.gva.es/eva/es/pap/inno/inno_inicio.htm (Les Escoles Oficials d'Idiomes hauran de sol·licitar les subvencions o ajudes en el marc del programa Grundtvig, excepte quan es tracte d'una sol·licitud d'acollida d'ajudants. En eixe cas, es tramitaran a través del programa Comènius)

La convocatòria europea de propostes 2008 (DG EAC/30/07. Diari Oficial de la Unió Europea 02/10/2007)
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm precisa entre altres informacions els terminis a què s'atindran totes les propostes. Importantíssim: En cap cas es podrà acceptar documentació amb registre d'entrada posterior al dit termini, és a dir, no es podrà completar la documentació, esmenar un error, etc. després de la data. Veure mès informació: http://intercentres.cult.gva.es/cefire/03402061/peuropeos_detalle.asp?ID=22

La convocatòria nacional, a 29 de novembre no ha aparegut. No es publicarà el el BOE sinó que es penjara de les webs del MEC i de la nova agència OAPEE però es preveuen algunes novetats respecte al 2007:

- Existix ja una sola agència nacional per a la gestió del PAP: l’OAPEE.
- Enguany no hi ha renovacions per a les associacions d'aprenentatge Comènius-Grundtvig.
- Cada agència nacional valorarà només els projectes coordinats per centres del seu país. És important participar com a coordinadors de projectes.
- Alguns altres canvis des del punt de vista de l'avaluació.
- Els centres educatius espanyols podran presentar com a màxim dos candidatures per a associacions escolars Comènius, sempre que vagen dirigides a un grup meta diferent i el professorat i l'alumnat implicat en cada una siguen distints. Si un centre educatiu presenta més de dos sol·licituds, totes es consideraran no elegibles. Per a associacions Grundtvig, només es considerarà elegible una candidatura per institució d'Espanya. En cas contrari totes seran considerades no elegibles.

El correu electrònic de referència de la Conselleria per al PAP és: pap@gva.es

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger