miércoles, 10 de septiembre de 2008

Programa de Suport a l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües Estrangeres, PALE, convocatòria d'un itinerari formatiu d'Anglès per al curs 2008-09 de

La Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana en col.laboració amb el Ministeri d'Educació i Ciència, a través dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius, CEFIREs, convoca el Programa de Suport a l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües Estrangeres, PALE.

La societat europea actual es caracteritza per la seua diversitat cultural i lingüística en què comunicar-se es convertix en una necessitat prioritària per a l'enteniment intercultural i la cohesió social. En els últims anys, és cada vegada major la importància de les llengües estrangeres en relació amb els nous desafiaments relacionats amb la construcció de la identitat plurilingüe i pluricultural de l'Europa del segle XXI.

A l'empar de l'article 9 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació s'establix que l'Estat promourà programes de cooperació territorial a fi d'assolir els objectius educatius de caràcter general i reforçar les competències bàsiques, per mitjà de convenis o acords amb les comunitats autònomes.

A més, esta Llei adquirix un compromís decidit amb els objectius educatius de la Unió Europea dels últims anys, entre els que es troba l'obertura del sistema educatiu al món exterior, que implica, entre altres aspectes, la millora de l'aprenentatge de llengües estrangeres, l'augment de les mobilitats i intercanvis i el reforç de la cooperació europea. En l'article 157 del títol VIII de la referit Llei Orgànica s'establix que correspon a les administracions educatives oferir els recursos necessaris per a garantir la creació de programes de reforç d'aprenentatge de llengües estrangeres.

El Programa de Suport d'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües Estrangeres, PALE, sorgix dins de les necessitats de concebre plans de formació del professorat per a la millora de les competències lingüístiques i didàctiques del professorat implicat en la utilització de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, la Direcció General de Personal disposa:

Primer

Objecte: La present convocatòria té com a objecte facilitar la formació del professorat en competència didàctica i lingüística en Anglès. Es convoquen 800 places, almenys 400 per a educació infantil, per a participar en un itinerari formatiu complet, que es desenrotllarà en tres fases:

1. Curs de Formació d'anglès que començarà la primera setmana d'octubre, amb una duració de 100 hores i la concreció de la qual trobàreu als CEFIREs a fi d'actualitzar continguts i aspectes lingüístics.

2. Fase d'immersió lingüística de dos setmanes de duració (equivalent a 50 hores) durant el mes de juliol o agost en el Regne Unit o Irlanda, per tal d'avançar en l'adquisició de la competència lingüística tenint ocasió d'aplicar al propi context tot allò après.

3. Curs d'actualització didàctica de 50 hores en la llengua objecte del programa per a reflexió-consolidació dels coneixements adquirits en les fases anteriors, foment del treball cooperatiu i elaboració de materials a fi que es puga incorporar tot això a la pràctica quotidiana.

Segon. Destinataris, requisits i prioritats.

Destinataris: Itinerari formatiu dirigit al professorat d'ensenyaments no universitaris que presta serveis en centres públics, centres privats concertats i de titularitat municipal amb el requisist següents:

1. Professorat especialista de Primària que impartix l'àrea de Llengua estrangera en la dita etapa. Tindran prioritat aquells professors que hagueren cursat els seus estudis amb plans anteriors a 1997 i no hagen participat en cap
formació específica de 100 hores en els últims cinc anys.

2. Professorat especialista en Educació Infantil que impartix docència en esta etapa.

3. Professorat d'Educació Primària i Secundària no especialista.

Tindran prioritat aquells que participen en Programes d'Educació Bilingüe d'Educació Primària i plurilingüe en centres d'educació secundària o en programes europeus, També aquell que estiga participant en grups de treball, projectes de formació en centres o d'innovació al voltant de metodologia CLIL, formamalment vinculats a un CEFIRE.

Tercer.

A més per participar en este itinerari formatiu caldrà:

El professorat haurà d'acreditar, mitjançant una prova, un nivell mínim corresponent a un B-1 dins del Marc Europeu Comú de Referència. A excepció del professorat especialista en Educació Infantil que impartix docència en esta etapa.

No haver sigut admès en cap altra convocatòria PALE.

El professorat que presta serveis en centres privats concertats i de titularitat municipal haurà d'acreditar, mitjançant una certificació del director del centre el requisits del punt segon.

Quart.

Els cursos es realitzaran en cadascun dels CEFIREs de la Comunitat Valenciana

Quint

Sol.licituds, forma, lloc i termini de presentació:

1) Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran de realitzar la sol.licitud, indicant el CEFIRE de realització (màxim dos preferències) mitjançant la pàgina web del Servici de Formació del Professorat (Conselleria d'Educació). El termini d'inscripció és des del dimarts 9 de setembre fins el 19 de setembre. Les admissions de les sol.licituds serà per ordre d'inscripció en la web. Es publicarà, el dia 24 de setembre en la mateixa web, la llista provisional d'admesos. Hi haurà de termini fins el dia 28 de setembre per confirmar per part dels inscrits la seua l'assistència, en la mateixa web. El dia 30 de setembre es faran públiques les llistes definitives d'admesos.

2) Els documents necessaris per a acreditar la situació professional i la prestació de serveis es realitzarà en el CEFIRE corresponent una vegada publicada la llista definitiva.

Sext:

Condicions de participació i certificació

Els professors seleccionats es comprometen a la realització de l'itinerari en la seua totalitat. El professorat que, no trobant-se en el cas anteriorment descrit, no complete alguna activitat de l'itinerari, perdrà el dret tant a la certificació coma l'assistència a la resta del programa.

Per a tindre dret a la certificació serà requisit ineludible l'assistència com a mínim al 85% de les activitats programades en cada una de les fases, que se celebren en els CEFIREs de referència.

Els CEFIREs emetran els certificats corresponents a les persones participants en el programa.

Sèptim:

Condicions econòmiques

1) Les activitats seran finançades per la Conselleria d'Educació i pel Ministeri d'Educació i Ciència en virtut del conveni de col.laboració per a tal fi, establit a l'empar de l'article 157 de la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació de 3 de maig.

2) Les despeses del curs d'immersió lingüística en l'exterior, seran sufragades per la Conselleria d'Educació, a càrrec de l'assignació econòmica derivada del conveni subscrit entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Valenciana.

València, a 4 de setembre del 2008. Servici de Formació del Professorat

Convocatoria e inscripción:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=convocatoria&id=10

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger